Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Oletko saanut kerhokirjeen? Jos et ole, ota yhteys sihteeriin!

Kerhotiloista luovuttu vuoden 2019 alusta.

Kuukauden eka torstai

Albertin kellari.

Tiistai-ajelut Ranta-Kasinolta.

Hämpy some.

Muista käydä  katsomassa meitä myös facessa ja instassa.

Hämeenlinnan Moottoripyöräilijät ry säännöt

1 § 
Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on HÄMEENLINNAN MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY (HÄMPY) ja sen toimipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 § 
Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. Pyrkiä edistämään yleistä liikenneturvallisuutta sekä edistää hyviä liikennetapoja moottoripyöräilijöiden keskuudessa.
2. Pyrkiä edustämään mahdollisimman suurta osaa alueensa moottoripyöräilijöistä.
3. Pyrkiä kaikin tavoin edistämään jäsentensä järkevää vapaa- ajan käyttöä järjestämällä toimintaa moottoripyöräilyn puitteissa.

3 § 
Yhdistys pyrkii järjestämään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia mahdollisuuksiensa mukaan.

4 § 
Jäseneksi liittyminen 
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen sitä haluava, johtokunnan muodollisesti hyväksymä, moottoripyöräilyn kanssa tekemisissä oleva henkilö. Kuitenkin siten, että alle 16-vuotiaalta vaaditaan holhoojan suostumus.

5 § 
Jäsenyydestä eroaminen 
Jäsen vapautetaan jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopussa, jonka marraskuun viimeiseen päivään mennessä hän johtokunnalle, suullisesti tai kirjallisesti ilmoittaa päätöksestään erota yhdistyksestä. Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan hänet erotetuksi yhdistyksestä.

6 § 
Jäsenmaksut 
Liittyessään yhdistykseen jäsenen on suoritettava vuosikokouksen määrittämä kirjaamis- ja jäsenmaksu ja sen jälkeen vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen päättää.

7 § 
Johtokunta 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallituksena sen johtokunta, johon yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan sekä johtokunnan jäsenet valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Johtokunta nimittää keskuudestaan varapuheenjohtajan. niiltä osin kuin mahdollista, johtokunta nimittää yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan.

8 § 
Johtokunnan kokoukset 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran neljässä (4) kuukaudessa. Kokouksista on johtokunnan jäsenille ilmoitettava vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

9 § 
Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävänä on:

1. Huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta ja toimia siten, että sen tarkoitusperät mahdollisimman hyvin toteutuvat.
2. Tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, hankkia sille oikeuksia, esiintyä sen puolesta kantajana ja vastaajana sekä edustaa sitä eri tapahtumissa.
3. Kutsua jäsenet sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin. Valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
4. Vastata yhdistyksen omaisuudesta ja rahavaroista.
5. Päättää toimihenkilöiden palkkaamisesta, erilaisista palkkioista, yhdistyksen nimiin tehdyistä töistä sekä päättää edustustehtävien matkakorvauksista.
6. Päättää jäseneksi hyväksymisestä.
7. Päättää jäsenen erottamisesta.
8. Laatia tili- ja toimintasuunnitelma ja talousarvio edelliseltä toiminta- ja kalenterivuodelta.
9. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio edessä olevalle kalenterivuodella.
10. Huolehtia myös muista yhdistystä koskevista asioista.

10 § 
Vuosikokous 
Vuosikokouksessa, joka vuosittain pidetään ennen helmikuun loppua, käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
3. Esitellään yhdistyksen tili- ja toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.
4. Luetaan tilintarkastajien kuluneelta toimintavuodelta taloudenhoidosta laatima kertomus.
5. Päätetään johtokunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
6. Toimitetaan puheenjohtajan vaalit.
7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaalit.
8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) varamiestä sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
9. Esitellään johtokunnan valmistelema ehdotus kuluvan vuoden talousarvioksi.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.
11. Päätetään varsinaisten jäsenten jäsen- ja kirjaamismaksujen suuruudesta.
12. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat.

11 § 
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei muulla lailla määrätä. Äänten ollessa tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.


12 § 
Kokouskutsut, tiedonannot ja muut sellaiset asiat toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla johtokunnan sopimassa paikallisessa sanomalehdessä. Vuosikokouksesta ilmoitetaan vähintään neljätoista (14) päivää ennen, muista yleisistä kokouksista vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

13 § 
Toimihenkilöiden tehtävät Toimihenkilöiden tehtävät ovat seuraavat:

1. Puheenjohtajan tehtävänä on ylinnä valvoa yhdistyksen etuja, johtaa puhetta kokouksissa sekä yhdistyksen nimen kirjoittaminen, siten kuin näissä säännöissä jäljempänä on määrätty.
2. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä.
3. Sihteerin tehtävänä on huolehtia yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja arkistosta, laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista sekä esitellä ne seuraavalle kokoukselle hyväksyttävästi.
4. Rahastonhoitajan tehtävänä on pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, hoitaa johtokunnan määräämällä tavalla yhdistyksen omaisuutta ja rahavaroja sekä kerätä jäsenmaksut. Rahastonhoitaja on tilivelvollinen johtokunnalle ja avustaa johtokuntaa talousarvion ja tilikertomuksien laatimisessa.
5. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkistaa yhdistyksen tilit ja jättää ne vähintään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle, joka esittelee ne uudelleen vuosikokoukselle.

14 § 
Toiminta- ja tilikausi 
Toiminta- ja tilikautena olkoon kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään tammikuun 31. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee tehdä tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään näiden sääntöjen kohdassa 13 §/5 mainittuna aikana.

15 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai kaksi (2) johtokunnan jäsentä yhdessä.

16 § 
Sääntöjen muuttaminen 
Älköön näitä sääntöjä muutettako, jollei vähintään kolme neljäsosaa (3/4)yhdistyksen vuosikokouksessa läsnäolevista sitä kannata.
Sääntöjen muutokset on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle vähintäänneljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

17 § 
Yhdistyksen purkauttaminen 
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkauttamista, vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) vuosikokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vielä vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua tästä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella ääntenenemmistöllä.


18 § 
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat ja omaisuus Vehoniemen automuseolle.