Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hämeenlinnan Moottoripyöräilijät ry säännöt

 Voimassa 15.01.2024 alkaen


1    Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Moottoripyöräilijät ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna

2    Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on:
2.1.      Pyrkiä edistämään yleistä liikenneturvallisuutta sekä edistää hyviä liikennetapoja moottoripyöräilijöiden keskuudessa.
2.2.     Pyrkiä edustamaan mahdollisimman suurta osaa alueensa moottoripyöräilijöistä.
2.3.     Pyrkiä kaikin tavoin edistämään jäsentensä järkevää vapaa- ajan käyttöä järjestämällä toimintaa moottoripyöräilyn puitteissa.

3
Yhdistys pyrkii järjestämään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia mahdollisuuksiensa mukaan.

 

4    Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen sitä haluava, hallituksen hyväksymä, moottoripyöräilyn kanssa tekemisissä oleva henkilö. Kuitenkin siten, että alle 16-vuotiaalta vaaditaan holhoojan suostumus.


5    Jäsenyydestä eroaminen
Jäsen vapautetaan jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopussa, jonka kuluessa hän yhdistyksen hallitukselle, suullisesti tai kirjallisesti ilmoittaa päätöksestään erota yhdistyksestä. Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan marraskuun 30. päivään mennessä, katsotaan hänen eronneen yhdistyksestä.

 

6    Jäsenmaksut
Liittyessään yhdistykseen jäsenen on suoritettava vuosikokouksen määrittämä kirjaamis- ja jäsenmaksu ja sen jälkeen vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen päättää.


7    Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi kuuluu neljä-kuusi (4-6) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Hallitus nimittää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.


8    Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä tai varajäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran neljässä (4) kuukaudessa. Kokouksista on hallituksen jäsenille ilmoitettava vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.


9    Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
9.1.      Huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta ja toimia siten, että sen tarkoitusperät mahdollisimman hyvin toteutuvat.
9.2.     Tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, hankkia sille oikeuksia, esiintyä sen puolesta kantajana ja vastaajana sekä edustaa sitä eri tapahtumissa.
9.3.     Kutsua jäsenet sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin. Valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
9.4.     Vastata yhdistyksen omaisuudesta ja rahavaroista.
9.5.     Päättää toimihenkilöiden palkkaamisesta, erilaisista palkkioista, yhdistyksen nimiin tehdyistä töistä sekä päättää edustustehtävien matkakorvauksista.
9.6.     Päättää jäseneksi hyväksymisestä.
9.7.     Päättää jäsenen erottamisesta.
9.8.     Laatia tili- ja toimintasuunnitelma ja talousarvio edelliseltä toiminta- ja kalenterivuodelta.
9.9.     Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio edessä olevalle kalenterivuodella.
9.10.   Huolehtia myös muista yhdistystä koskevista asioista.


10    Vuosikokous
Vuosikokouksessa, joka vuosittain pidetään ennen maaliskuun 15. päivää, käsitellään seuraavat asiat:
10.1.       Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.
10.2.       Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
10.3.       Esitellään yhdistyksen tili- ja toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.
10.4.       Luetaan toiminnantarkastajan kuluneelta toimintavuodelta taloudenhoidosta laatima kertomus.
10.5.       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
10.6.       Toimitetaan puheenjohtajan vaalit.
10.7.       Päätetään hallituksen koko ( 4-6 henkilöä )
10.8.       Toimitetaan hallituksen jäsenten vaalit.
10.9.       Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
10.10.     Esitellään hallituksen valmistelema ehdotus kuluvan vuoden talousarvioksi.
10.11.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.
10.12.     Päätetään varsinaisten jäsenten jäsen- ja kirjaamismaksujen sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta.
10.13.     Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.


11
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei muulla lailla määrätä. Äänten ollessa tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksenpuheenjohtaja on yhtynyt.


12
Kokouskutsut, tiedonannot ja muut sellaiset asiat toimitetaan jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla tai ilmoittamalla hallituksen sopimassa paikallisessa sanomalehdessä. Vuosikokouksesta ilmoitetaan vähintään neljätoista (14) päivää ennen, muista yleisistä kokouksista vähintään kolme (3) päivää
ennen kokousta.


13    Toimihenkilöiden tehtävät ja toimikausi
Toimihenkilöt valitaan yhdeksi (1) toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.
Toimihenkilöiden tehtävät ovat seuraavat:
13.1.      Puheenjohtajan tehtävänä on ylinnä valvoa yhdistyksen etuja, johtaa puhetta kokouksissa sekä yhdistyksen nimen kirjoittaminen, siten kuin näissä                           säännöissä jäljempänä on määrätty.
13.2.     Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä.
13.3.     Sihteerin tehtävänä on huolehtia yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja arkistosta, laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja hallituksen kokouksista sekä esitellä ne                seuraavalle kokoukselle hyväksyttävästi.
13.4.     Rahastonhoitajan tehtävä on hoitaa hallituksen määräämällä tavalla yhdistyksen omaisuutta ja rahavaroja sekä valvoa jäsenmaksujen sekä muiden                             maksujen suoritusta. Rahastonhoitaja on tilivelvollinen hallitukselle ja avustaa hallitusta talousarvion ja tilikertomuksien laatimisessa.
13.5.     Jäsenrekisterinhoitajan tehtävänä on pitää yhdistyksen jäsenluetteloa.
13.6.     Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkistaa yhdistyksen tilit ja jättää ne vähintään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle, joka esittelee ne               uudelleen vuosikokoukselle.


14    Toiminta- ja tilikausi
Toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi toiminnantarkastajille, joiden tulee tehdä tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään näiden sääntöjen kohdassa 13.6 mainittuna aikana.


15    Yhdistyksen nimen kirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.


16    Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen vuosikokouksessa annettavista äänistä. Sääntöjen muutosehdotukset on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksikymmentä yksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta.


17    Yhdistyksen purkautuminen
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkautumista, vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) vuosikokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vielä vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua tästä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.


18
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat ja omaisuus Suomen Motoristit ry:n (Y tunnus 1485223-9) kriisi- ja nuorisotoiminnan tukemiseen.